Nieuws (PDF)
 
Prijslijst 2008
Amstel Curacao Race

Algemene Voorwaarden                                                                                                                   

Promatravel.com is een handelsnaam van de besloten vennootschap Proglobal BV welke is gevestigd aan de Zuidweg 33c, 2671 MN te Naaldwijk. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 272782290000.

De werkzaamheden die promatravel.com  uitvoert bestaan in het algemeen uit het voor groepen en voor individuen organiseren van (reis) arrangementen in verband met c.q. naar aanleiding van een evenement.

De arrangementen die promatravel.com aanbiedt kunnen variëren uitsluitend de aan- en/of verkoop van tickets of entreekaarten van een evenement of gebeurtenis, tot het aanbieden van een geheel verzorgd programma waarvan een evenement of gebeurtenis onderdeel uit kan maken.

De algemene voorwaarden van promatravel.com omvatten zowel de boekings- als reisvoorwaarden en zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te verschaffen tussen de contractsluitende partij (hierna: wederpartij) en promatravel.com betreffende de van toepassing zijnde reserverings-, betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen.

Artikel 1           Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en (reis)overeenkomsten tussen promatravel.com en een wederpartij, voor zover door deze partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met promatravel.com, waarbij voor de uitvoering diensten van derden dienen te worden betrokken.

3. Indien algemene voorwaarden van luchtvaartmaatschappijen en/ of accommodatieverschaffers afwijkende algemene voorwaarden hanteren ten opzichte van de voorwaarden van promatravel.com zijn de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij en/of de accommodatieverschaffer van kracht.

Artikel 2           Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij promatravel.com om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet.

2. Promatravel.com kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor na- en/of vervolgboekingen. Na het verstrijken van de offerte termijn of het uitverkocht zijn van de aanbieding zal promatravel.com een op dat moment nieuwe geldende aanbieding of offerte aan de consument doen toekomen.

Artikel 3           Totstandkoming van de overeenkomst

1. Promatravel.com vermeldt bij de aanvang van een te sluiten overeen komst tussen wederpartij en promatravel.com uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht kennis te hebben genomen van en in stemmen met de algemene voorwaarden.

2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van promatravel.com door de wederpartij en bevestiging van de reservering door promatravel.com. Reservering geschiedt per brief, per fax, via internet of per e-mail, tenzij anders overeengekomen. De wederpartij ontvangt na acceptatie van de reservering de bevestiging/factuur.

3. Reeds geboekte tickets kunnen niet van naam of datum veranderd worden. U dient er dus zeker van te zijn welke personen op welke datum willen reizen.

Artikel 4           Reissom

1. De gepubliceerde en/of gefactureerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie en bevestiging zijn vermeld.

2. De reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze promatravel.com bekend waren ten tijde van (het in druk geven van) de publicatie.

3. Zolang de reissom niet is voldaan, heeft promatravel.com het recht om tot twee weken voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen, belastingen en de toepasselijke wisselkoersen. Promatravel.com zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

4. Na tijdige betaling van de gehele reissom zal promatravel.com gedurende het tijdvak vanaf vier weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen. De wederpartij heeft het recht bij een verhoging van de reissom van meer dan 5 % van verdere deelname af te zien. Zij moet - op straffe van verval – schriftelijk van dit recht gebruik maken binnen drie werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

5. Indien de wederpartij de reissomverhoging afwijst, heeft promatravel.com het recht de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 5           Annulering door de wederpartij

1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de wederpartij promatravel.com een onkostenvergoeding verschuldigd:

Bij annulering tot twee maanden voor vertrek: 50% van de reissom;

Bij annulering vanaf twee maanden voor vertrek: de volledige reissom;

 2. Indien de wederpartij, binnen 5 dagen, protesteert tegen de inhoud c.q. validiteit van de overeenkomst, waarbij beide partijen instemmen met een ontbinding, zal de wederpartij een bedrag aan annuleringskosten verschuldigd zijn aan promatravel.com, met name indien door de promatravel.com reeds handelingen zijn verricht dan wel kosten zijn gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst. Deze annuleringskosten zullen bestaan uit de totale kosten die de promatravel.com ter uitvoering heeft gemaakt, vermeerderd met een annuleringsvergoeding ad 10% van het factuurbedrag betreffende de onderhavige overeenkomst.

Artikel 6           Levering

1. Het programma is samengesteld volgens de op dat moment beschikbare gegevens. promatravel.com behoudt zich het recht voor een gelijkwaardige wijziging aan te brengen in het (reis)programma ten gevolge van veranderingen buiten onze verantwoordelijkheid. Dit kan onder meer mutaties in transferschema’s, herprogrammering van het te bezoeken evenement alsmede onvoorziene tekortkomingen van eventuele intermediairs betreffen. Indien deze wijzigingen een wezenlijke verandering van het (reis)programma inhoudt verplicht promatravel.com zich de wederpartij daarvan voor aanvang van de reis op de hoogte te stellen. Indien er geen gelijkwaardig alternatief wordt gevonden zal promatravel.com in overleg treden met de consument.

2. Indien de wederpartij, met inachtneming van het gestelde in de algemene voorwaarden en eventueel het gestelde in de tussen partijen gesloten overeenkomst, stelt dat de kwaliteit van het arrangement, een tekortkoming vertoont, rust op de wederpartij de plicht te bewijzen dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Indien de wederpartij niet in dit bewijs slaagt, is promatravel.com niet gehouden tot enige restitutie van gelden dan wel schadeplichtigheid jegens de wederpartij.

3. Promatravel.com is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige door de wederpartij geleden schade, tenzij er zijdens promatravel.com sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.

4. De wederpartij vrijwaart promatravel.com voor enige schade welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de wederpartij, danwel van personen welke namens of in de plaats van wederpartij gebruik maken van arrangementen welke worden verstrekt door promatravel.com.

Artikel 7           Reisverzekering

Het afsluiten van een reisverzekering, die qua dekking is afgestemd op de betrokken reis, wordt aangeraden, evenals het afsluiten van een annuleringsverzekering. Niet alleen geeft deze verzekering dekking tegen annuleringen voor vertrek, maar ook tegen schade bij onderbreking of annulering tijdens de reis en bij vertreksvertragingen. Promatravel.com benadrukt de consument erop om een reis- en annuleringsverzekering te boeken.

Artikel 8           Leveringsverplichtingen / Garantie

1. Promatravel.com is een reisorganisatie die zich specialiseert in reizen naar evenementen. Naast reis en/of (verbijfs)accommodatie levert promatravel.com ook entreebewijzen voor speciale evenementen. De door promatravel.com te leveren (reis)arrangementen zijn, indien van toepassing, inclusief entreekaarten c.q. plaatsbewijzen voor het evenement waarop (een gedeelte van) de overeenkomst betrekking heeft. promatravel.com is gerechtigd de entreekaarten of plaatsbewijzen ter plekke te leveren tot op het moment dat het evenement aanvangt (aldus bijvoorbeeld in het geval van een voetbalwedstrijd tot dat de aftrap van de wedstrijd wordt genomen). Voor de overige onderdelen van het arrangement waarop de overeenkomst tussen partijen betrekking heeft, heeft promatravel.com het recht deze onderdelen te leveren op het moment dat zij naar alle redelijkheid en billijkheid opportuun acht. Het risico van afgelasting van een evenement ligt dus bij de consument. Mocht een evenement door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan moet consument wel de reis afnemen of de reeds door promatravel.com gemaakte kosten vergoeden.

2. Het programma geeft een algemene indruk van de planning die promatravel.com voor het betreffende arrangement heeft gemaakt. promatravel.com is echter gerechtigd af te wijken van het programma indien omstandigheden haar daartoe noodzaken.

Artikel 9           Restitutie en uitkering

1. Wijzigingen die het gevolg zijn van veranderingen die buiten de verantwoordelijkheid of invloed van promatravel.com vallen, alsmede als gevolg van tekortkomingen van eventuele intermediairs geven de wederpartij niet het recht op annulering of restitutie, behoudens het gestelde in Lid 3 en Lid 4. In voorkomende gevallen heeft promatravel.com de inspanningsverplichting om te zoeken naar een passende oplossing.

2. Indien het te bezoeken evenement wordt afgelast of verschoven, blijft de reisovereenkomst in zijn algemeenheid geldig. Promatravel.com verplicht zich transfer en verblijf overeenkomstig de boeking uit te voeren, anderzijds geeft een dergelijke omstandigheid aan de wederpartij geen recht op annulering of restitutie, behoudens het gestelde in Lid 3 en Lid 4. In voorkomende gevallen heeft promatravel.com de inspanningsverplichting om te zoeken naar een passend alternatief.

3. Promatravel.com is in geval van afgelasting of verschuiving verplicht tot restitutie van de door de wederpartij betaalde bedragen indien zij in staat is kosteloos deze onderdelen van het door haar samengestelde arrangement te annuleren c.q. en restitutie daarover te ontvangen. Eventuele in rekening gebrachte administratie- of boekingskosten vallen buiten deze regeling.

4. Indien (onderdelen van) een arrangement niet geleverd (kunnen) kan worden of geen doorgang (vinden) vindt, zal door promatravel.com slechts restitutie (van onderdelen) plaatshebben indien – en voor hetzelfde gedeelte dat – promatravel.com restitutie ontvangt van haar leverancier(s).

5. Promatravel.com keert nimmer bedragen uit die de hoogte van de totale oorspronkelijke reissom te boven gaan.

Artikel 10         Informatie

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door promatravel.com eventuele informatie betreffende paspoorten, visa en formaliteiten op gezondheidsgebied aan de wederpartij worden verstrekt voor zover ze op dat moment geldig zijn. De wederpartij dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie niet is gewijzigd. De wederpartij is altijd zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van en de geldigheid van de benodigde reisbescheiden.  Indien de wederpartij de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van geldige documenten, komen de daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.

Artikel 11         Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de reisbestanden die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk zijn geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12         Betalingsverplichtingen

1. Binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bevestiging/factuur dient 50 % van het volledige factuurbedrag te zijn voldaan. Indien betaling niet contant plaats vindt dient deze te geschieden op rekeningnummer 3732.93.496 ten name van Promatravel.com te Naaldwijk.

2.Uiterlijk een maand voordat het te bezoeken evenement plaatsheeft, dient de overige 50 % te zijn voldaan.

3. Bij reservering binnen twee maanden voordat het te bezoeken evenement c.q. de vertrekdatum plaats vindt, dient binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bevestiging/factuur het volledige bedrag te zijn voldaan.

4. Bij wanbetaling kan zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst door promatravel.com worden ontbonden, de betalingsplicht voor de gemaakte kosten komt hierdoor niet te vervallen. Betaling geschiedt in overeenstemming met de door promatravel.com aan de wederpartij verzonden factuur, tenzij anders overeengekomen.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling zijn de vorderingen en de verplichtingen van de wederpartij jegens promatravel.com onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13         Opschorting en ontbinding

1. Promatravel.com is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

na het sluiten van de overeenkomst promatravel.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te veronderstellen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende wordt nagekomen.

2. Voorts is promatravel.com bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van promatravel.com op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14         Incassokosten

1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien promatravel.com aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen altijd voor rekening van de wederpartij.

3. De wederpartij is over de verschuldigde bedragen de wettelijke  rente verschuldigd.

Artikel 15         Aansprakelijkheid

1. Promatravel.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (voortvloeiend uit diefstal, verlies, letsel of ongeval) berokkend aan de wederpartij. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat door het gebruik van geboekte accommodatie of transportmiddel.

2. Indien door promatravel.com geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van promatravel.com jegens de wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "leveringsverplichting/ Garantie" is geregeld.

3. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de promatravel.com beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

4. Onverminderd het bovenstaande is promatravel.com niet aansprakelijk indien de schade veroorzaakt is c.q. te wijten is aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van/ door de wederpartij.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van promatravel.com.

Artikel 16         Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop promatravel.com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor promatravel.com niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van promatravel.com worden daaronder begrepen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel promatravel.com ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is promatravel.com gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17         Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van promatravel.com is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft promatravel.com het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Beide partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18         Opzegging door de reisorganisator

Promatravel.com heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De reeds gemaakte kosten zijn voor promatravel.com. Wanneer de consument reeds een bedrag heeft aanbetaald, krijgt hij dit terugbetaald.

Artikel 19         Verplichtingen van de wederpartij

De wederpartij is verplicht alle aanwijzingen van promatravel.com na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De wederpartij die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren zodat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door promatravel.com van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Artikel 20         Klachten

Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen direct telefonisch aan promatravel.com of haar vertegenwoordiger ter plaatse te worden gemeld zodat een passende oplossing kan worden getroffen. Als geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de klacht uiterlijk binnen veertien dagen na afloop van de reis te worden ingediend, schriftelijk en gemotiveerd, geadresseerd aan het kantooradres van promatravel.com. promatravel.com verplicht zich hierop schriftelijk binnen een maand te reageren.

Indien de wederpartij, naar achteraf blijkt, niet of onvoldoende aan deze meldingsplicht heeft voldaan en promatravel.com daardoor niet of onvoldoende in de gelegenheid is gesteld om de klacht (ter plaatse) te verhelpen kan het recht op schadevergoeding door de derpartij dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 21         Garantiefonds

Promatravel.com is geen lid van een garantiefonds en promatravel.com is geen lid van ANVR.

Artikel 22         Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen promatravel.com en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 23         Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Koningskade 30, Den Haag.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.